Hurricane Ida Devastation — Upper Dublin Township PA — Stuart Creek— call for state of emergencyThis is a call to President Biden, Gov Wolf, and FEMA/PEMA to declare this area a state of emergency. This footage is only a few of the townhome complexes in …

https://gachoi.net.vn/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *