Bài viết mới nhất

Cần bán em gà chọi khỏe đẹp ở Hải Dương

Cần bán em gà chọi vừa thất thủ nhưng vẫn khỏe đẹp ở Hải Dương Thất thủ :Vừa thua 4 hồ gà vẫn khoẻ nguyên .hồ 1 chấp họ 5 k khách -hồv2 họ lên bằng chấp lại mìh h3 . Sang hồ 3 mình đá họ bay mỏ đầu hồ …

Read More »